ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έγκριση απόσχισης δύο (2) κλάδων από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την έκθεση πιστοποίησης
Την 12η Απριλίου 2010 θα συνέλθει η Τακτική Γενική

Συνέλευση της εταιρείας INFORMER AE για την έγκριση της απόσχισης των δύο (2) κλάδων α) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και β) εκπόνησης-παραγωγής, εφαρμογής, χρήσης και εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο, επισκευής και συντήρησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο από το 30% του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά την τελευταία χρήση (2009),  και την  απορρόφησή τους από την κατά 100% θυγατρική της με την « INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Η απόσχιση και απορρόφηση υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν 2166/93

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 142 61) της  Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), συνέταξε την έκθεση πιστοποίησης με βάση τη Λογιστική Κατάσταση της 30/1/2010.