ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

To σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξαμελές και έχει εκλεγεί νόμιμα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2007, με πενταετή θητεία λήγουσα την 30η Ιουνίου 2012,  και έχει συγκροτηθεί σε σώμα με το από 29.06.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Σίμος Χρήστου Σιμούδης Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Δημητρίου Καρύδης Αντιπρόεδρος. Εκτελεστικό μέλος.
Παρασκευάς Κωνσταντίνου Αργυρόπουλος Σύμβουλος. Εκτελεστικό μέλος.
Κυριάκος-Μιλτιάδης Θεοδώρου Κυριακίδης Σύμβουλος. Εκτελεστικό μέλος.
Χαραλάμπης Ευαγγέλου Καραμανέας Σύμβουλος. Μη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο μέλος.
Βαρβάρα συζ. Νικολάου-Χρήστου Βρεττού Σύμβουλος. Μη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο μέλος.
banner.jpg