ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά τη σύσταση της Εταιρίας τον Οκτώβριο του 1983, ορίστηκε  σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ή € 14.673,51 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, κατανεμόμενο σε 1.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία.

Με την από 29/3/1985 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ή € 14.673,51 με την έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία. Το ποσό καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 10.000.000 ή € 29.347,03, κατανεμόμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 η μία ή € 14,67

Με την από 29/12/1987 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ή € 14.673,51 με την έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία. Το ποσό καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.15.000.000 ή € 44.020,54, κατανεμόμενο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία.

Με την από 20/12/1988 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ή € 29.347,03 με την έκδοση 2.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών. 5.000 ή € 14,67 η μία. Το ποσό καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 25.000.000 ή € 73.367,57, κατανεμόμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία.

Με την από 23/11/1990 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.005.000) δραχμές ή € 88.055,76 με την έκδοση 6.001 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 ή € 14,67 η μία. Το ποσό καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 55.005.000 ή € 161.423,33, κατανεμόμενο σε 11.001 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία.

Με την από 18/11/1992 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές ή € 88.041,09 με την έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία. Το ποσό καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 85.005.000 ή € 249.464,42, κατανεμόμενο σε 17.001 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία.

Με την από 20/12/1993 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (840.000.000) δραχμές ή € 2.465.150,40 με την έκδοση 168.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία και τιμή έκδοσης 6.300 δραχμές ή € 18,49 ανά μετοχή από εισφορά των κατά την 30/6/93 ενεργητικών και αναδοχής των παθητικών στοιχείων λόγω απορρόφησης (συγχώνευσης) της ΕΛΛΟ Α.Β.Ε.

Από την αύξηση προέκυψε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 218.400.000 δραχμές ή € 640.939,10. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 925.005.000 ή € 2.714.614,82, κατανεμόμενο σε 185.001 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 ή € 14,67 η μία.

Με την από 30/06/1995 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 5.000 ή € 14.67 σε 500 δραχμές ή € 1,47 και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (9.745.000) δραχμές ή € 28.598,68 με την έκδοση 19.490 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 500 ή € 1,47 η μία, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 934.750.000 ή € 2.743.213,50, κατανεμόμενο σε 1.869.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 500 ή € 1,47 η μία.

Με την από 24/05/1999 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές (723.900.000) ή € 2.124.431,40 με την έκδοση 1.447.800 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 500 ή € 1,47 η μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ειδικότερα: α) μέρους αποθεματικού του Ν. 1828/1989 και συγκεκριμένα δραχμές 453.691.273 ή € 1.331.449,08 από κέρδη χρήσεων 1994, 1995, 1996, β) μέρους του έκτακτου αποθεματικού από τα κέρδη χρήσης 1997, δραχμές 61.553.727 ή € 180.641,90, γ) ολόκληρου του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και συγκεκριμένα δραχμές 208.655.000 ή € 612.340,43. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 1.658.650.000 ή € 4.867.644,90, κατανεμόμενο σε 3.317.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 500 ή € 1,47 η μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 2/3/2000 αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.052.690 μετοχές που καλύφθηκαν με Δημόσια Εγγραφή οι 1.002.690 και οι 50.000 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση και τιμή διάθεσης Δρχ. 7.000 ή € 20,54 η κάθε μία και η μεταφορά στο αποθεματικό της υπέρ το άρτιο διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αξίας Δρχ. 7.105.657.500 ή € 20.852.993,40.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 13/7/2000 αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Δρχ. 3.843.645.000 ή € 11.279.955,98 με έκδοση στο άρτιο 15.374.580 νέων μετόχων ονομαστικής αξίας Δρχ. 250 ή € 0,73 η κάθε μία, και η δωρεά διανομή δύο (2) νέων μετοχών έναντι μιας (1) παλαιάς.

Έτσι η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπη σε 250 δρχ. € 0,73 η κάθε μία.

Με την από 4/2/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις (28.884.993) ή € 84.768,87, με ισόποση πίστωση του αποθεματικού “ Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ” , μετατράπηκε αυτό σε ευρώ, δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε και δέκα λεπτά (16.835.165,10) και διατηρήθηκε ο ίδιος αριθμός των είκοσι τριών εκατομμυρίων εξήντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (23.061.870) μετοχών, η ονομαστική αξία κάθε μιας των οποίων μετατράπηκε από δραχμές διακόσιες πενήντα (250) σε μηδέν ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) η κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες, εκατόν εξήντα πέντε και δέκα λεπτά (16.835.165,10) σύμφωνα με τα ανωτέρω και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (23.061.870) μετοχές, ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) η κάθε μία, το δε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο ανέρχεται σε ευρώ εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριάντα επτά και σαράντα δύο λεπτά (9.573.037,42), καθώς και το αποθεματικό “ Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ” ανέρχεται σε ευρώ ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά (84.768,87). 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η από 15/11/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 2.000.000 υφισταμένων μετοχών της, σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, ήτοι μέχρι 14/11/2003, με κατώτατη τιμή αγοράς κάθε μετοχής το ποσό των 2€ και ανώτατη το ποσό των 12€.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης και της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Eταιρίας, το τελευταίο με την από 7/1/2003 σχετική απόφαση του, ανακοίνωσε ότι δικαιούται να διενεργήσει κατά το χρονικό διάστημα από 22/1/2003 μέχρι και 18/4/2003, αγορές μέχρι 1.000.000 υφισταμένων μετοχών της με κατώτατη τιμή αγοράς 2€ και ανώτατη τιμή 12€ ανά μετοχή.

Τέλος, με απόφαση του Δ.Σ. που κοινοποιήθηκε και στον Τύπο η Εταιρία απέκτησε συνολικά 135.760 Ίδιες Μετοχές, με μέση τιμή κτήσης € 2,52 κάθε μία και συνολική αξία € 371.739.

Για να δείτε τον συνοπτικος πίνακα μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, πατήστε εδώ.