Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (12/04/2010)

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INFORMER A.E. της 12/04/2010, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,05 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες της εταιρείας της 31/12/2009, καθώς και η ΄Εκθεση του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2009 της Εταιρείας, καθώς και για τις Ενοποιημένες της ίδιας χρήσης.

3.  Ελήφθη απόφαση μη διανομής κερδών για τη χρήση 2009.

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εντός του έτους 2009 αμοιβές των μελών του Δ.Σ.,

5.  Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2010.

6. Εκλέχθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την νέα χρήση 2010, ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος του Δημητρίου και ως αναπληρωματικός ο κ. Αλέξανδρος Πολιτάκης του Ιωάννου. Και οι δύο είναι μέλη της BAKER TILLY HELLAS AE.

7.     Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η αναπλήρωση αποβιώσαντος μέλους του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας του (30/6/2012).

8.     Ματαιώθηκε η συζήτηση της εκλογής μελών νέου Δ.Σ. και δεν εκλέχθηκε νέο Δ.Σ.

9. Λήφθηκε απόφαση για την απόσχιση δύο (2) κλάδων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, ήτοι α) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και β) εκπόνησης-παραγωγής, εφαρμογής, χρήσης και εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο, επισκευής και συντήρησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην, κατά 100%, θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο «ΙNFORMER BUSINESS Α.Ε.», ενέκρινε τους όρους του σχεδίου απόσχισης και εισφοράς των ως ανω δύο (2) κλάδων, καθώς και όλες τις πράξεις και ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με το εν λόγω θέμα, όπως και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή αναφορικά με την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ως άνω δύο (2) εισφερομένων κλάδων και κατ’ επέκταση τη Λογιστική Κατάσταση της 30/01/2010.

10 .Τροποποιήθηκε το άρθρο 4, περί σκοπού, του Καταστατικού της εταιρείας.

11. Ορίστηκε ως εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή, ενώπιον Συμβολαιογράφου, της πράξης εισφοράς των δύο (2) κλάδων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.