Νέες προοπτικές παρά τη μείωση των οικονομικών μεγεθών στην INFORMER

H Ενοποιημένη κατάσταση του Ομίλου της INFORMER το Γ τρίμηνο του 2004 παρουσιάζει μείωση πωλήσεων 21,10% σε σχέση με τη ίδια περίοδο του 2003 (2004 €

23,1εκ. - 2003 € 29,4 εκ.). Η Συνοπτική κατάσταση της INFORMER παρουσιάζει μείωση 24,50% ( 2004 € 11,32 εκ. - 2003 € 14,99 εκ.)

Τα κέρδη του Ομίλου και της Μητρικής παρουσιάζουν μείωση περίπου 80%. (Εν. 2004 € 0,51εκ. -  2003  € 2,43 εκ.) (Μητ. 2004 € 0,46 εκ. -  2003 € 2,44εκ.)

Μετά την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων και την ανανέωση της συνεργασίας με την TEMENOS τα αποτελέσματα στο τέλος του 2004 θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά.

Η μείωση των μεγεθών που παρουσιάζει το Γ τρίμηνο 2004 οφείλεται:

α) Στη αναβολή υπογραφής συμβολαίων στο Τραπεζικό Τομέα λόγω των διαπραγματεύσεων με τη TEMENOS, για το νέο τρόπο συνεργασίας.

β) Στη κρίση που διέρχεται η Ελληνική αγορά Πληροφορικής και επιτείνεται με τη συνεχή αναβολή ανάθεσης έργων από το Δημόσιο.

Μέσα σε όλη αυτή την αρνητική συγκυρία, η Διοίκηση της Εταιρίας προχώρησε σε κινήσεις στρατηγικής σημασίας με την αγορά νέων συμμετοχών και την ίδρυση νέων εταιριών, για επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα του outsourcing.

Οι παραπάνω κινήσεις δημιουργούν νέες προοπτικές και νέα δυναμική για την επιστροφή σύντομα στα επίπεδα κερδοφορίας των προηγουμένων περιόδων.