ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ INFORMER INTERNATIONAL LTD

Η INFORMER INTERNATIONAL LTD θυγατρική του Ομίλου INFORMER μεταβίβασε το ποσοστό 55% της INFORMER BULGARIA SA που κατείχε, στην εταιρία

NETNAVE ENTERPRISES LIMITED έναντι του τιμήματος των 15.000 EURO.