ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 291 του Κανονισμού του Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία

“INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “INFORMER A.E.” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αυτοκράτορος Νικoλάου αρ.4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στη συνεδρίαση του, της 17 Φεβρουαρίου 2006, αποφάσισε παμψηφεί τη πώληση των 135.760 ιδίων μετοχών της, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών, ήτοι μέχρι την 24/02/2006, με κατώτερη τιμή πωλήσεως € 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) ανά μετοχή.

Όλες τις ως άνω 135.760 ιδίες μετοχές απέκτησε η εταιρία τμηματικά, σύμφωνα με την από 15/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 24/2/2003 μέχρι 15/4/2003, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

                                             Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

                                        ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ