ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την από 17/2/2006 απόφαση του Δ.Σ. της INFORMER A.E., που εκδηλώθηκε η πρόθεσή της για την πώληση 135.760 Ιδίων Μετοχών, κατ’ επιταγή του

άρθρου 16 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 291 του κανονισμού του Χ.Α., όπως ανακοινώθηκε και στο Δελτίο Τύπου 7380/17.02.06, σας γνωρίζουμε ότι η πώληση αυτή ολοκληρώθηκε στις 23/2/2006 με τιμή πώλησης € 2,72 για κάθε μετοχή.

  

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο