ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Αύξηση 4,7% παρουσιάζουν οι πωλήσεις του Ομίλου INFORMER AE κατά το 2005 (31,01 εκ. Ευρώ) σε σχέση με το 2004 (29,60 εκ. Ευρώ), ενώ η μητρική Εταιρεία

παρουσιάζει μείωση 21% (10,7 εκ. Ευρώ το 2005 σε σχέση με 13,5 εκ. Ευρώ το 2004).

Τα κέρδη του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας ανέρχονται σε 2,8 εκ. Ευρώ έναντι 4,6 εκ. Ευρώ το 2004, ενώ στη μητρική Εταιρεία τα κέρδη ανέρχονται σε 0,6 εκ. Ευρώ έναντι 3,8 εκ. Ευρώ το 2004.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν το γεγονός της αύξησης των πωλήσεων (κατά 26,7%) των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου λόγω της δραστηριοποίησης των στο εξωτερικό.

Τα επόμενα έτη η επίτευξη του στόχου των πωλήσεων και των κερδών στους τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, εντός και εκτός Ελλάδος, θα επιβεβαιωθεί προς όφελος των μετόχων της INFORMER A.E.

31 Μαρτίου 2006