Διευκρινιστικά στα "Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2006 - 31/3/2006 "

Διευκρινιστικά στα “Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2006 – 31/3/2006”που δημοσιεύθηκαν την 31/5/2006 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας σας

γνωρίζουμε τα παρακάτω:

             I.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

α) Δεν υπολογίστηκε φόρος στα κέρδη της περιόδου 1/1/2006 – 31/3/2006 της μητρικής εταιρίας, γιατί με βάση τα βιβλία της μητρικής εταιρίας που τηρούνται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν υπάρχουν φορολογικά κέρδη αλλά ζημίες. 

         II.     ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

         Αύξων Αριθμ. 3

Όπως αναφέρεται στη προηγούμενη παράγραφο τα βιβλία της μητρικής τηρούνται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και για την κάλυψη της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας αναμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Αύξων Αριθμ. 7

β) Οι Ενοποιημένες συνδεδεμένες εταιρίες είναι οι ίδιες με την προηγούμενη περίοδο της 31/12/2005, χωρίς καμμία μεταβολή στη συμμετοχική σχέση, με μόνη διαφοροποίηση στις επωνυμίες των παρακάτω δύο εταιριών:

 -         PRODUCTION INFORMATION SYSTEM A.E. μετενομάσθη σε INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION A.E.

 -         INFORMER E-PAYMENT μετενομάσθη σε INFORMER FINANCIAL SYSTEM INTEGRATION (RUSSIA)

 Αύξων Αριθμ. 8

Οι συμμετοχικές σχέσεις της μητρικής με τις συνδεδεμένες που ενοποιούνται απεικονίζοντα αναλυτικά στη σημείωση Νο 7. Όπως φαίνεται από τον προαναφερθέντα πίνακα η μητρικη εταιρία σε όλες τις ενοποιούμενες εταιρίες διατηρεί άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των μετοχών. 

  

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2006