Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (30/06/2006)

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας  INFORMER A.E. της 30/06/2006, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,02% του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Eγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2005, και οι Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,  καθώς και οι Ενοποιημένες της ίδιας χρήσης.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005, της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων

3. Λήφθηκε απόφαση για μη διανομή κερδών για την χρήση 2005.

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εντός του έτους 2005 αμοιβές των εργαζομένων μελών του Δ.Σ.

5. Προεγκρίθηκαν αμοιβές των εργαζομένων μελών του Δ.Σ.  για το έτος 2006.

6. Εκλέχθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την νέα χρήση 2006, ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος και ως αναπληρωματική η κ.  Παναγιώτα Μαραβελέα.  Και οι δύο είναι μέλη της ALPHA Ελεγκτική Α.Ε.

7. Ανακλήθηκε η ληφθείσα από 15/1/2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί εκδόσεως 700.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, κατά 580.000 δικαιώματα που δεν εκδόθηκαν ακόμη, ενώ αναπροσαρμόσθηκε (μειώθηκε) η τιμή των 120.000 εκδοθέντων δικαιωμάτων, από 5€ σε 2€, ανά δικαίωμα προαίρεσης.

Ολες οι ως άνω αποφάσεις της Γ.Σ. ελήφθησαν ομόφωνα.