ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ MEGABIT

Η INFORMER A.E.στις 30/6/06 μεταβίβασε το 74,02% (παραμένοντας μέτοχος με 19,98%) των μετοχών που κατείχε στη MEGABIT Α.Ε., στον ήδη μέτοχο με 6,00%,

κ. Αναστάσιο Θεοδώρου η Φούζα με τίμημα € 5.292.430.

Αθήνα 30 Ιουνίου 2006