ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stockoptionplan)

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ότι την 26/7/2007 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 5612 (πέντε χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 11224 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της Εταιρίας τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 3 (τρία) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 2 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2006.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 23/12/2006, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ’ αριθμόν Κ2-10557 / 10.7.2007 σχετική ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίαση του της 19/7/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 5612 νέων  κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 26/7/2007. Από την ίδια  ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν από την ημερομηνία  έγκρισης από το Χ.Α να  ενημερώνονται  από το σχετικό έντυπο το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσης των Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210 – 9009200 κον Πολλάτο Διονύση).

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ