ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ INFORMER A.E. & TEMENOS GROUP AG ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INFORMER

 Η INFORMER AE ανακοινώνει ότι σήμερα το πρωί υπεγράφη συμφωνία με την οποία μεταβίβασε στην TEMENOS GROUP AG τις τραπεζικές δραστηριότητες του

ομίλου INFORMER.

Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με το TEMENOS T24 (International Core Banking Leader), τα περιφερειακά συστήματα λογισμικού του ομίλου της INFORMER, τις περιφερειακές βάσεις κλπ.

Το τίμημα ανέρχεται σε 12.000.000 € μετρητά και σε 664.066 μετοχές της TEMENOS GROUP AG, ενώ οι υποχρεώσεις (σχεδόν μηδενικές), οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα άνω των 14.000.000 € παραμένουν στον όμιλο INFORMER.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο όμιλος INFORMER θα επενδύσει στην ανάπτυξη των υπολοίπων δραστηριοτήτων του, με ιδιαίτερη έμφαση στο «CARD PROCESSING BUSINESS», που ως γνωστόν, δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

                                                                                                                                                                                   Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008