ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1/1/2008-30/6/2008

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας (www.informer.gr) και απεστάλη στο Χ.Α. μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» η αναμορφωμένη εξαμηνιαία έκθεση της

περιόδου 1/1/2008-30/6/2008.

Για την εταιρία,

Το Δ.Σ.