ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 6ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1/1/08-30/6/08

 Η εταιρία INFORMER AE επαναδημοσιοποίησε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 01/01/08-30/06/08 και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/08-30/09/08.

 

Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας την 2 Δεκεμβρίου 2008 και συμπεριλαμβάνουν ξεχωριστή έκθεση επισκόπησης της Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας.

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα Χ.Α. όπως και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.informer.gr .