Ανακοίνωση για αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση / μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ανακοινώνεται από την εταιρία INFORMER AE ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 1 Δεκεμβρίου 2008, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό

των ευρώ 12.225.765,46 (δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε και σαράντα έξι λεπτών) με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

α) ποσού 9.580.164,66 ευρώ από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο,

β) ποσού 84.768,87 ευρώ διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ,

γ) ποσού 1.863.536,32 ευρώ και 598.729,93 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά των Ν. 1892/1990 (άρθρο 32α) και 1828/1992 (άρθρο 22) αντίστοιχα,

δ) ποσού 98.565,68 ευρώ από το λογαριασμό ΄΄υπόλοιπο κερδών εις νέον’’.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,53 ευρώ κάθε μιας , ήτοι από ευρώ 0,73 σε ευρώ 1,26 η κάθε μία.

Ακολούθησε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , ποσού ευρώ 12.225.765,46 (δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε και σαράντα έξι λεπτών), η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,53 ευρώ κάθε μιας, ήτοι από ευρώ 1,26 σε ευρώ 0,73 η κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε και σαράντα έξι λεπτών (12.225.765,46), ήτοι ποσού ευρώ 0,53 ανά μετοχή.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.839.261,86 διαιρούμενο σε 23.067.482 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 0,73€ η καθεμία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με αριθμ. Κ2-14122/5-12-2008 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρίας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 18/12/2008 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ως και για την ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους .

Κατόπιν των ανωτέρω ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 24η Δεκεμβρίου 2008 , με δικαιούχους τους κατέχοντες μετοχές κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης  Δεκεμβρίου 2008 και με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,53 ανά μετοχή.

Ημερομηνία καταβολής των μετρητών στους μετόχους ορίζεται η 7/1/2009, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα EFG EUROBANK.

Μετά την 24η Δεκεμβρίου 2008 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α, με την ίδια ονομαστική αξία μετά την ισόποση αύξηση και μείωση αυτής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας στο τηλέφωνο 210-9009354 κος Πολλάτος .