Υποβολή αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1/2009-30/6/2009

Δημοσιεύθηκαν οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2009 που επανεγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 31/8/2009 αφού μετονομάσαμε την Κατάσταση

αποτελεσμάτων σε Κατάσταση συνολικών εσόδων συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και τα λοιπά έσοδα.

Οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες της εταιρίας μας www.informer.gr & του Χ.Α. .