ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"IΝFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INFORMER A.E."

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INFORMER A.E στην σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε :

1.    Την απόσχιση των κλάδων α) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και β) εκπόνησης-παραγωγής, εφαρμογής, χρήσης και εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο, επισκευής και συντήρησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που και οι δύο ως άνω κλάδοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο από το 30% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, με απορρόφησή τους από την, κατά ποσοστό 100%, λειτουργούσα θυγατρική της με την επωνυμία «INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INFORMER BUSINESS A.E.».   

2.    Η διαδικασία της απόσχισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93.

3.    Ως ημερομηνία Ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού ορίζεται η 30.1.2010.

4.    Ως ελεγκτής, για τον έλεγχο της ως άνω λογιστικής κατάστασης ορίζεται ο κ. ο κ. Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14261), από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 127.

5.    Μετά την απόσχιση η εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στους εξής κλάδους, ήτοι α) παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και θα εμπορεύεται υπολογιστές, προγράμματα και μηχανές γραφείου και θα παρέχει κάθε μορφή υπηρεσίας πληροφορικής και β) ανάληψης προμηθειών, η παροχής υπηρεσιών, συμμετοχής, με ή χωρίς συνεργασία άλλων επιχειρήσεων, σε δημοπρασίες που διενεργεί οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόσχιση των κλάδων θα γίνει για λόγους εσωτερικής αναδιοργάνωσης και δεν επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου διότι η απορροφούσα εταιρία «INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INFORMER BUSINESS A.E.» ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις  της μητρικής εταιρείας, αφού το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 100,00%.

Η εισφορά του κλάδου εκπόνησης-παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στη θυγατρική εταιρεία, η οποία ήδη ασκεί παρόμοια δραστηριότητα, θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των πόρων, αλλά συγχρόνως και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Μετά την απορρόφηση, το ανθρώπινο δυναμικό της θυγατρικής, με κοινές οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη τεχνογνωσία στο αντικείμενο της παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών του κλάδου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα επιφέρει ορθολογικότερη λειτουργία της διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας και της κατά 100% θυγατρικής της και της λήψεως των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

Αθήvα, 29 Ιανουαρίου 2010.