ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο "INFORMER A.E." και αριθμό μητρώου Α.Ε. 7662/06/Β/86/51/00

, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ 4. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ και βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής επιστολής των κου Σίμωνα Χ. Σιμούδη (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) και της κας Αλεξάνδρας Χ. Παπαναστάσιου τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ειδικότερα α)  Ο κ.Σίμων Χ. Σιμούδης προέβη στις 20 Απριλίου 2010 σε αγορά 1.357.948 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών συνολικής αξίας 624.656,08 ευρώ (0,46 ευρώ ανά μετοχή),  εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 5,89% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, που ανέρχονται σε 23.067.482κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές.

Επωνυμία εισηγμένης εταιρείας: «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Υπόχρεος: Σίμων Χ. Σιμούδης. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή: 40,46%, μετά την μεταβολή: 46,35%. Κατεχόμενος αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν τη μεταβολή: 9.333.662, μετά την μεταβολή: 10.691.610. Ημερομηνία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου: 20 Απριλίου 2010.  Ημερομηνία υποβολής δήλωσης προς την Ε.Κ. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 21 Απριλίου 2010.

β) Η κα Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστάσιου προέβη στις 20 Απριλίου 2010 σε αγορά 903.452 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, συνολικής αξίας 415.587,92 ευρώ (0,46 ευρώ ανά μετοχή),  εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 3,92%, του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, που ανέρχονται σε 23.067.482κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές.

Επωνυμία εισηγμένης εταιρείας: «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Υπόχρεος: Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστάσιου. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή: 28,59%, μετά την μεταβολή: 32,51%. Κατεχόμενος αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν τη μεταβολή: 6.595.228, μετά την μεταβολή: 7.498.680. Ημερομηνία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου: 20 Απριλίου 2010.  Ημερομηνία υποβολής δήλωσης προς την Ε.Κ. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 21 Απριλίου 2010.

Περαιτέρω, γνωστοποιείται, βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής επιστολής των κ. Σίμωνα Χ. Σιμούδη και της κας Αλεξάνδρας Χ. Παπαναστάσιου,  ότι εφ’ έξης θα ενεργούν συντονισμένα.

Συμπληρωματικά, γνωστοποιείται ότι η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ προέβη στις 20 Απριλίου 2010 σε πώληση 2.261.400 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 9,80%, του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, που ανέρχονται σε 23.067.482κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές .

Επωνυμία εισηγμένης εταιρείας: «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Υπόχρεος: PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ.  Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη μεταβολή: 9,80%, μετά την μεταβολή: 0,0%. Κατεχόμενος αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν τη μεταβολή: 2.261.400, μετά την μεταβολή: 0. Ημερομηνία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου: 20 Απριλίου 2010.  Ημερομηνία υποβολής δήλωσης προς την Ε.Κ. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 21 Απριλίου 2010

Αθήνα, 21 Απριλίου 2010