Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας, ΕΤΑΙΡΙΑΣ INFORMER Α.Ε.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 21/4/2010, με βάση το αρ.10 του Ν 3556/2007, γνωστοποιείται ότι, ο κ. Σίμων Χ. Σιμούδης και η κα Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστάσιου, οι οποίοι πλέον ενεργούν συντονισμένα

, κατέχουν:

Α)Ο κ Σίμων Χ. Σιμούδης άμεσα 10.691.610 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες, μετοχές, εκδόσεως της "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 46,35% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, που ανέρχονται σε 23.067.482 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές και έμμεσα, 7.498.680 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 32,51% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι συνολικά 18.190.290 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 78,86% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και,

Β)Η κα Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστάσιου άμεσα 7.498.680 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες, μετοχές, εκδόσεως της "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 32,51% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, που ανέρχονται σε 23.067.482 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές και έμμεσα, 10.691.610 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 46,35% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι συνολικά 18.190.290 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 78,86% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2010