ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED, (εφεξής: ο «Προτείνων»), σε συνέχεια της

από 11.5.2010 υποβληθείσας από την ίδια  υποχρεωτικής, κατ’ άρθρο 7 και 30 ν. 3461/2006 δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι : Στις 28/5/2010 απέκτησε  μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, 400.511, άυλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου,  μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,7363% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή.

Πριν την ανωτέρω συναλλαγή, ο Προτείνων δεν κατείχε μετοχές, ενώ  κατόπιν της ανωτέρω  απόκτησης, κατέχει 400.511 μετοχές (ποσοστό 1,7363%).

1/6/2010