ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο «Προτείνων») με έδρα στην Κύπρο

, σε συνέχεια της από 11.5.2010 υποβληθείσας από την ίδια υποχρεωτικής, κατ' άρθρο 7 του Ν.3461/2006 δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα: Στις 11/6/2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, 30, άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0001% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή.

Πριν την ανωτέρω συναλλαγή, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 11.121.401 μετοχές ή ποσοστό 48,2125 %, και έμμεσα 18.620.081 άϋλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας ή ποσοστό 80,7200% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας λόγω του συντονισμού του με την QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, όπως έχει ανακοινωθεί με την υποβληθείσα την 11.5.2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης, ο Προτείνων κατέχει άμεσα 11.121.431 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 48,2126%) και έμμεσα 18.620.111 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 80,7202%).

 

14/06/2010