Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας, ΕΤΑΙΡΙΑΣ INFORMER Α.Ε.

Η εταιρεία INFORMER AE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την 21/06/2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% είναι οι κάτωθι:

 

1-SAROGAD INVESTMENTS LIMITED ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία κατέχει 11.124.811, άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,2272 % των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και έμμεσα 18.623.491 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ποσοστό 80,7348% λόγω του συντονισμού της με την QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, όπως έχει ανακοινωθεί με την υποβληθείσα την 11.5.2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

2-QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED ελεγχόμενη από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου εταιρεία, κατέχει 7.498.680, άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 32,5076 % των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και έμμεσα 18.623.491 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ποσοστό 80,7348% λόγω του συντονισμού της με την  SAROGAD INVESTMENTS LIMITED, όπως έχει ανακοινωθεί με την υποβληθείσα την 11.5.2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

3-ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ κατέχει 1.200.000, άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,2021% (18/08/2000) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

4-LESITAL ENTERPRISES LIMITED κατέχει 1.183.457, άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,1304% (30/04/2010) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 5%.