ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2010

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 21/6/2010, διευκρινίζεται ότι:

1. Η μέτοχος εταιρία ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ανήλθε άνω του ποσοστού του 5%

σε επίπεδα δικαιωμάτων ψήφου την 2/5/2000 (ημερομηνία εισαγωγής στο ΧΑ).

2. Η μέτοχος εταιρία LESITAL ENTERPRISES LIMITED ανήλθε άνω του ποσοστού του 5% σε επίπεδα δικαιωμάτων ψήφου την 17/2/2006.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία του αρχείου μετόχων της εταιρίας.