ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006 της 26 Ιουλίου 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από την Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, απέκτησε στις 22/7/2010, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών

, 40.360 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1750% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ.

Πριν την ανωτέρω συναλλαγή, η QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED κατείχε άμεσα 8.297.509 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 35,9706%) και έμμεσα, 11.691.610 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας ή ποσοστό 50,6844% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, λόγω του συντονισμού της με την SAROGAD INVESTMENTS LIMITED, όπως έχει ανακοινωθεί με την  υποβληθείσα την 11.5.2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση και συνολικά άμεσα και έμμεσα 19.989.119 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 86,6550%).

Κατόπιν της ανωτέρω  απόκτησης, η QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED κατέχει άμεσα 8.337869 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 36,1456%) και έμμεσα 11.691.610 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας ή ποσοστό 50,6844% και συνολικά άμεσα και έμμεσα 20.029.479 άϋλες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 86,8299%).

 

26/07/2010