ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

H εταιρία "INFORMER AE" (εφ’εξής η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), ανακοινώνει ότι η Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, Μπαρτζιώκα-Μπιρίτη Βασιλική,

υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, σε πώληση 450 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των €0,46 ανά μετοχή.

 

Αθήνα , 16/9/2010