Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων, ΕΤΑΙΡΙΑΣ INFORMER Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το  διακριτικό τίτλο  «INFORMER A.E»., (εφεξής η "Εταιρεία"), ενημερώνει, κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006, το επενδυτικό κοινό ότι η «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED», (εφεξής ο "Προτείνων") την 20/09/2010 υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την, κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006, ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που ο Προτείνων  και η  QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν κατέχουν, ήτοι 2.192.330 κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,46 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε εγγράφως την Εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Η ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 ν. 3641/2006 και στην υπ’ αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

21/9/2010