ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

α) του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Σίμωνα Χρ. Σιμούδη, ο οποίος  ελέγχει την εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο Προτείνων) και

β) της κας Αλεξάνδρας Χαρ. Παπαναστασίου, η οποία ελέγχει την εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: Quantroni ),

περί συντονισμού των προς τον σκοπό κτήσεως του καθολικού ελέγχου της Εταιρείας και της υποβολής από τον Προτείνοντα στις 10 Μαΐου 2010 σχετικής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της οποίας η περίοδος αποδοχής έχει λήξει στις 27 Ιουλίου 2010 και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2010,

ανακοινώνει, κατ' άρθρο 13 ν. 3340/2005, ότι στις 22 Οκτωβρίου 2010 η Quantroni απευθείας και οι λοιποί συντονισμένοι, εμμέσως, προέβησαν στην αγορά δια του χρηματιστηρίου Αθηνών, 3.875 άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0168% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σε τιμή 0,46 ευρώ η κάθε μετοχή και έναντι συνολικού αντίτιμου ίσου προς Ευρώ  1.782,50.

Μετά από την παραπάνω απόκτηση ο Προτείνων κατέχει άμεσα 12.131.160 άϋλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,5899% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και λόγω του συντονισμού του με την Quantroni, κατέχει συνολικά άμεσα και έμμεσα 20.917.477 άϋλες, κοινές, ονομαστικές,  μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,6795% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

 

26/10/2010