Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας “INFORMER A.E.” την 6/4/2001, αποφασίστηκε η διαφοροποίηση στις χρήσεις Επενδύσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας και ειδικότερα :

1)     Η ενοποίηση των μερίδων “Συμμετοχές Εσωτερικού” και “Συμμετοχές Εξωτερικού” σε μία μερίδα με την ονομασία “Συμμετοχές”, με μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης υλοποίησης της εν λόγω επένδυσης, μέχρι την 31/12/2001 και με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1.853.000.000 δραχμών.

2)     Η ενοποίηση των μερίδων “Κεφάλαιο Κίνησης Εσωτερικού” και “Κεφάλαιο Κίνησης Εξωτερικού” σε μία μερίδα με την ονομασία “Κεφάλαιο Κίνησης”, με μετάθεση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης υλοποίησης μέχρι την 30/6/2001 και με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 238.000.000 δραχμών και

3)     Η μετάθεση ολοκλήρωσης της ημερομηνίας υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για τα Νέα Προϊόντα μέχρι 30/6/2001, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 306.000.000 δραχμών.