Μέρισμα 26 δρχ. ανά μετοχή από την INFORMER Α.Ε

Μέρισμα 26 δρχ. ανά μετοχή για την χρήση του 2000, αυξημένο κατά 75% σε σχέση με το 1999, θα προτείνει η διοίκηση της INFORMER Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 29 Ιουνίου.

Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της εταιρίας ανήλθαν σε 1.480 εκ. δρχ. έναντι 1.002 εκ. δρχ. την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 48% σε σχέση με το 1999

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλοs εργασιών για το 2000 ανήλθε σε 8.771 εκ. δρχ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 3.510 εκ. δρχ.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του Α’ τριμήνου του 2001 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 1.284 εκ. δρχ. έναντι 834 εκ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ήτοι αύξηση 54% και τα κέρδη ανήλθαν σε 390 εκ. δρχ. έναντι 30 εκ. δρχ.

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών το ίδιο διάστημα ανήλθε στα 3.086 εκ. δρχ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 611 εκ. δρχ.