ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INFORMER Production Information Systems A.E.

Η εταιρεία INFORMER A.E., ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων στο Τραπεζικό και Εμποροβιομηχανικό Τομέα, ανακοινώνει ότι προέβη σε δημιουργία νέας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία P I S A.E. (Production Information Systems A.E.)και με ποσοστό συμμετοχής 89%.

Η Εταιρεία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση συστημάτων Λογισμικού που κυρίως αφορούν τον προγραμματισμό και τη παρακολούθηση, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, εμποροβιομηχανικών μονάδων, σε συσχετισμό πάντα και συμπλήρωση του IFS, του γνωστού ERP συστήματος που έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά.

H Εταιρεία στελεχώθηκε με μηχανικούς παραγωγής, με εμπειρία σε παρόμοια μηχανογραφικά συστήματα καθώς και με έμπειρους προγραμματιστές.

Ήδη έχει αναπτυχθεί ο πυρήνας του συστήματος και έχει προγραμματιστεί η πρώτη εγκατάσταση.

Η δημιουργία μίας τέτοιας Εταιρείας βασίστηκε σε έρευνα της αγοράς που έκανε η INFORMER και προβλέπει ότι στο 2002 θα συνεισφέρει σημαντικά στο κύκλο εργασιών του Ομίλου.